poniedziałek, 24 lutego 2014

Egipskie plany wycieczkowe

Polityczne wrzenie w Egipcie przybrało na sile, czego dowodem bez wątpienia są ostanie szeroko komentowane w mediach wydarzenia. Zamach wymierzony w zagranicznych turystów, potwierdził jedynie, że egipskie władze w coraz mniejszym stopniu panują nad sytuacją na Synaju, również w kontekście zapowiedzi przez eks­tre­mi­stycz­ne grupy kolejnych ataków.

Nie zmienia to faktu, iż Egipt był i nadal pozostaje dla wielu Polaków miejscem nader atrakcyjnym, stanowiącym często główny kierunek wycieczek zagranicznych. Sytuacja stała się jednak na tyle poważna, że już teraz wiele biur turystycznych umożliwia swoim klientom bezkosztową zmianę zakupionych wczasów na każdy inny kierunek dostępny w ich systemie rezerwacyjnym. Problem natomiast może się pojawić, jeżeli zechcemy w zupełności zrezygnować z wyjazdu i zażądamy zwrotu pieniędzy.

Egipskie plany wycieczkowe
Egipskie plany wycieczkowe

Wątpliwym wydaje się aby biuro podróży w takim przypadku zwróciło nam koszty wycieczki, poza tymi do których wprost odnoszą się postanowienia umowy. W momencie podpisywania umowy strony nie są w stanie przewidzieć pewnych okoliczności, które mogą spowodować, że wykonanie umowy będzie niemożliwe lub pociągałoby dla jednej z nich niepowetowane straty. W takiej sytuacji sąd jest uprawniony do określenia zobowiązań stron na nowo, a nawet może rozwiązać umowę.

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Podstawową przesłanką zastosowania przepisu, jest wystąpienie zmiany stosunków, przy czym zmiana ta musi być nadzwyczajna. Zdaniem Tadeusza Wiśniewskiego, autora Komentarza do k.c.: „przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się najogólniej taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, jest niebywały, niezwykły. Niekoniecznie ma on mieć charakter katastroficzny. Spośród takich stanów można przykładowo wskazać różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny. Tak więc chodzi o okoliczności, które nie są objęte typowym ryzykiem umownym, a ponadto są obiektywne i niezależne od stron. Nadzwyczajna zmiana stosunków z istoty swej nie może mieć charakteru indywidualnego, tj. dotyczyć osobistej sfery strony (np. choroba samej strony lub członka jej rodziny, pożar siedliska). Mogą jedynie mieć wówczas zastosowanie przepisy o niemożliwości świadczenia” ([w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, S. Dmowski, M. Sychowicz, H. Ciepła, K. Kołakowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, LexisNexis 2011).

Wydając rozstrzygnięcie sąd winien rozważyć interesy stron, i co zrozumiałe nie może kierować się korzyścią jedynie jednej strony. Jednakże biuro turystyczne musi liczyć się z tym, iż wszelkie zapisy nakładające na klienta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego, mogą być uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, a tym samym nie będą mogły korzystać z ochrony prawnej.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: