poniedziałek, 10 marca 2014

Emerytury częściowe

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego.

Od 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony podwyższony wiek emerytalny, po ukończeniu którego można ubiegać się o tzw. emeryturę powszechną przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiek emerytalny, jak wiadomo, podlega stopniowemu wydłużeniu o jeden miesiąc dla osób urodzonych w kolejnych kwartałach. Obecnie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego, będą mogły ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej.

Emerytury częściowe
Emerytury częściowe

Możliwość ta nie dotyczy jednak wszystkich ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r., bowiem świadczenie to będzie przysługiwało osobą przed osiągnięciem obowiązującego podwyższonego już, powszechnego wieku emerytalnego, tj. odpowiednio od 62 lat i 1 miesiąca do 67 lat w przypadku kobiet oraz od 65 lat i 6 miesięcy do 67 lat w przypadku mężczyzn.

Aby otrzymać emeryturę częściową, trzeba będzie nadto spełnić jednocześnie dwa warunki, tj. legitymować się okresem składkowym i nieskładkowym, określonym w ustawie emerytalnej, wynoszącym co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz osiągnąć wiek co najmniej 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura częściowa będzie wynosiła 50% pełnej kwoty emerytury, dla której podstawę obliczenia stanowić będzie kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota uwzględniać będzie należne ubezpieczonemu waloryzacje składek i kapitału początkowego. Co istotne, emerytura częściowa nie będzie podlegać podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej.

W pierwszej kolejności emeryturę częściową będą mogli uzyskać mężczyźni urodzeni w 1949 r. Z wnioskiem o przyznanie emerytury częściowej mogą występować już od stycznia tego roku. Jeśli wniosek o emeryturę częściową zgłoszą przed ukończeniem wieku emerytalnego, odpowiednio wydłużonego znowelizowanymi przepisami, a spełnią warunek dotyczący stażu ubezpieczeniowego, ZUS przyzna im emeryturę częściową. Kobiety natomiast będą mogły starać się o emeryturę częściową najwcześniej w 2021 r.

O emeryturę mogą się ubiegać zarówno osoby, które nie osiągają żadnych przychodów, jak też osoby, które osiągają przychody z tytułu pracy. Przy czym nie ma znaczenia w jakiej wysokości przychód jest uzyskiwany, gdyż emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów. Osoba uprawniona do emerytury częściowej, po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, oraz po ustaniu stosunku pracy, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zamianę tego świadczenia na emeryturę ustaloną w pełnej wysokości.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: