poniedziałek, 10 marca 2014

Zaległe świadczenia z ZUS

19 lutego 2014 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym emeryci będą mogli ubiegać się o zwrot zawieszonych świadczeń z ZUS wraz z odsetkami.

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjną uznał obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. zasadę, zgodnie z którą możliwość przejścia na emeryturę bez konieczności rezygnowania z etatu, skutkowała zawieszeniem wypłaty emerytury.

Zaległe świadczenia z ZUS
Zaległe świadczenia z ZUS

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego taka radykalna zmiana polityki ustawodawcy w 2010 r., której efektem była ustawa zmieniająca z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, znacząco naruszała zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Zasadę która „opiera się na pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą. Jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych” (wyrok z 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00, OTK ZU nr 5/2000, poz. 138, zob. także, jako jeden z wielu, wyrok z 2 kwietnia 2007 r., sygn. SK 19/06, OTK ZU nr 4/A/2007, poz. 37).

Obowiązująca już ustawa z 13 grudnia 2013 r. nie przewiduje szczególnych rozwiązań dotyczących wniosków w sprawie uregulowania przez zakład zaległych należności. Zatem w tej kwestii mają zastosowanie przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Prawo do otrzymania zaległej wypłaty uzyskały osoby, które łącznie spełniły dwa warunki. Pierwszy z nich przewiduje, że prawo do emerytury musiało zostać nabyte przed 1 stycznia 2011 r. Drugi, że wypłata świadczenia została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia po 30 września 2011 r. bez wcześniejszego rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Sam wniosek o zwrot zawieszonych świadczeń winien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania uprawnionego oraz numer emerytury. Dodatkowo musi określać, iż dotyczy on wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Winien również w sposób prawidłowy wskazywać adresata, czyli nazwę i adres właściwego oddziału ZUS.

Nadto osoby, które do 31 października 2011 r. nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodów uzyskanych w okresie, za który przysługuje wypłata zawieszonej emerytury. Na podstawie wniosku organ rentowy będzie dokonywał wypłat powiększonych o ustawowe odsetki liczne od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 19 lutego 2014 r.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

1 komentarz:

wniosek ceidg 1 pisze...

Witam wszystkich! Bardzo się cieszę że trafiłem na tego bloga, świetnie się czyta i bardzo dużo się dowiedziałem, dziękuję!