niedziela, 6 kwietnia 2014

Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego „jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień”.

Natomiast w „wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie”. Pojęcie „wypadek wyjątkowy”, o jakim mowa w przytoczonym przepisie jest bardzo ogólne i nie sposób przedstawić wszystkich stanów faktycznych, jakie mogą dyspozycję tego przepisu wypełniać.

Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?
Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?

Reforma pośredniaka

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która reguluje funkcjonowanie urzędów pracy i tworzy ramy dla polityki ograniczania bezrobocia w Polsce.

Zmiany dotyczą niemal wszystkich aspektów działalności urzędów pracy, ich metod pracy z klientami, dostępnych form pomocy poszukującym etatu, a także zasad przyznawania im środków finansowych. Reforma umożliwi także lepszą współpracę z samorządem gminnym i wojewódzkim oraz z podmiotami prywatnymi, którym będzie zlecana aktywizacja i szukanie pracy zainteresowanym. Instrumentami, które mają zmienić dotychczasowy negatywny obraz polityki rynku pracy są m.in. profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, czy specjalne instrumenty wsparcia aktywizacji młodych bezrobotnych i osób 50+, a także powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Reforma pośredniaka (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Reforma pośredniaka

Najchętniej czytane (marzec 2014)

Najchętniej czytane (marzec 2014)
Najchętniej czytane (marzec 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu marcu 2014 to:

1. Danina jako koszt.
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
4. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
5. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).