niedziela, 6 kwietnia 2014

Reforma pośredniaka

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która reguluje funkcjonowanie urzędów pracy i tworzy ramy dla polityki ograniczania bezrobocia w Polsce.

Zmiany dotyczą niemal wszystkich aspektów działalności urzędów pracy, ich metod pracy z klientami, dostępnych form pomocy poszukującym etatu, a także zasad przyznawania im środków finansowych. Reforma umożliwi także lepszą współpracę z samorządem gminnym i wojewódzkim oraz z podmiotami prywatnymi, którym będzie zlecana aktywizacja i szukanie pracy zainteresowanym. Instrumentami, które mają zmienić dotychczasowy negatywny obraz polityki rynku pracy są m.in. profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, czy specjalne instrumenty wsparcia aktywizacji młodych bezrobotnych i osób 50+, a także powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Reforma pośredniaka (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Reforma pośredniaka

Efektem takiego podejścia ma być zaliczenie danej osoby do jednej z trzech grup: bezrobotnych aktywnych, wymagających wsparcia lub oddalonych od rynku pracy. Osoby które zostaną zaliczone do grupy najaktywniejszych, mogą liczyć na aktualne oferty pracy. Dla osób, które chcą pracować, ale mają problem z samodzielnym poszukiwaniem zatrudnienia dostane będzie pełne wsparcie doradców. Trzecią grupę stanowić będą osoby zagrożone wykluczeniem, dla nich przygotowana zostanie aktywizacja, dokonująca się między innymi poprzez kierowanie do prac społecznie użytecznych.

Nowa ustawa zmieni przede wszystkim definicję osoby młodej - będzie ona obejmować osoby do 30 roku życia. Młodzi bezrobotni w ciągu czterech miesięcy będą musieli dostać ofertę pracy, stażu lub możliwość podniesienia kwalifikacji. Takie urzędowe gwarancje przyznaje im w każdym razie nowelizacja. Ich realizację zapewnić ma wsparcie firm zatrudniających młodych bezrobotnych. Pracodawcy nie będą musieli opłacać od ich pensji składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przyjmując do pracy młodego bezrobotnego przedsiębiorca będzie mógł też ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast starsi bezrobotni wspierani będą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W tym celu powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego finansowane będą kursy zawodowe.

Przewidywane zmiany nie obejmą, jedynie wysokości świadczeń. Te bowiem, jak należało oczekiwać, pozostaną na niezmienionym poziomie. Od 1 czerwca 2013 roku wartość ta wynosi 823,60 zł brutto miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku oraz 646,70 zł brutto miesięcznie przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku. Wartość zasiłku ustala się raz w roku, pierwszego czerwca, waloryzując ją w oparciu o inflację, tak więc bezrobotni będą pobierać zasiłki w tej wysokości do końca maja 2014 roku. Należy jednak pamiętać, iż przytoczone powyżej kwoty są kwotami bazowymi, które są zmieniane w zależności od stażu pracy bezrobotnego. I tak, bezrobotny który przepracował łącznie do 5 lat, otrzyma zasiłek w wysokości 80 procent zasiłku podstawowego. Bezrobotnemu o stażu pracy pomiędzy 5, a 20 lat, przysługuje 100 procent zasiłku podstawowego, a osobie która przepracowała co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: