wtorek, 6 maja 2014

Urzędowa pomoc prawna

Adwokat bądź radca prawny z urzędu najczęściej stanowi pomoc dla tych, których nie stać na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem fachowego pełnomocnika. Zwolnienie od kosztów sądowych stanowi sytuację wyjątkową, stworzoną dla ubogich osób, dla których jedyną przeszkodą w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej, jest bardzo trudna sytuacja majątkowa.

Należy pamiętać o tym, że sam fakt bycia niezamożną osobą nie stanowi wystarczającego argumentu uzasadniającego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Aby sąd wydał zwolnienie od kosztów postępowania i przyznał adwokata z urzędu, musi istnieć realne zagrożenie uszczerbku w utrzymaniu rodziny oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb samego uczestnika spraw sądowych.

Urzędowa pomoc prawna
Urzędowa pomoc prawna

poniedziałek, 5 maja 2014

Zaprzeczenie ojcostwa

W myśl art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną prawną. Artykuł ten jest podstawą formułowania przez Trybunał Konstytucyjny prawa do ochrony życia rodzinnego, obejmującego w szczególności odpowiednią ochronę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jako wartości o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa.

Dodatkowo, w ocenie Trybunału, z Konstytucji, można wyprowadzić prawo do ochrony rodzicielstwa, które przysługuje nie tylko rodzicom pozostającym w małżeństwie, ale także rodzicom dzieci pozamałżeńskich. Podstawowym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa, jest ustalenie faktu rodzicielstwa.

Zaprzeczenie ojcostwa
Zaprzeczenie ojcostwa

piątek, 2 maja 2014

Jaka praca taka płaca

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy winni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy [art. 18 (3a) par. 1 k.p.].

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, czy to bezpośredni czy pośredni. Z naruszeniem zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu dochodzi zwykle, gdy różnicowanie sytuacji pracowników wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego kryterium, a więc w szczególności, gdy dyferencjacja praw pracowniczych nie ma oparcia w odrębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnienia, czy też kwalifikacjami.

Jaka praca taka płaca
Jaka praca taka płaca