sobota, 21 czerwca 2014

Grunty rolne pod inwestycje

W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z postępowaniem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych oraz leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przepisów nowelizacji rozstrzygnięto, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi. Ponadto wskazano, że organem właściwym do egzekucji należności z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, jest marszałek województwa.

Grunty rolne pod inwestycje
Grunty rolne pod inwestycje

Jednakże z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, jak również potencjalnych nabywców i inwestorów, najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi nowelizacją, były zmiany dotyczące bezpośrednio postępowania dotyczącego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Zmiana przepisów doprowadziła bowiem do znacznego paraliżu dokonywania inwestycji budowlanych na użytkach rolnych klas I-III. W stanie prawnym sprzed wejścia w życie nowelizacji, zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III, wymagana była tylko w przypadku, gdy zwarty obszar gruntów przekraczał 0,5 ha. Wbrew oczekiwaniom, ustawodawca rozszerzył obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III.

Tym samym zmienione przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych określały, że w celu dokonania zmiany przeznaczenia wszystkich gruntów rolnych klas I-III, bez rozróżnienia na ich wielkość, konieczna była zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne następowało na wniosek wójta lub odpowiednio burmistrza albo prezydenta miasta. Zatem stroną takiego postępowania w żadnym razie nie jest ani właściciel, ani też użytkownik wieczysty nieruchomości, której przeznaczenie ma ulec zmianie. Wprowadzone nowelą przepisy spowodowały zmniejszenie ilości terenów wykorzystywanych pod inwestycje, co w konsekwencji w istotny sposób wpłynęło na wzrost kosztów inwestycji, ze względu na wzrost cen gruntu.

W praktyce, przepisy te doprowadziły do sytuacji, w której dla gruntów rolnych najwyższych klas nie można było uzyskać warunków zabudowy nawet dla drobnych inwestycji, projektowanych na niewielkiej powierzchni, jak np. elektrownia wiatrowa, czy słup reklamowy.

Pod koniec sierpnia 2013 r. trafił do Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którego celem było przywrócenie dawnego stanu prawnego. Na efekty tych prac nie trzeba było długo oczekiwać, bowiem na niedawnym posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli kolejną nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha, nie będzie wymagało już zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Liberalizacja ochrony gruntów rolnych uzgodniona w czasie posiedzenia podkomisji i komisji rolnictwa, w niewątpliwy sposób pozwalała na znaczne uproszczenie procesu budownictwa, a tym samym szeroko otwiera bramę dla wszelkich inwestycji.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu