niedziela, 15 czerwca 2014

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo obejmujące wszystkie jego składniki majątkowe, to czynność taka zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług będzie wyłączona z opodatkowania. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów.

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania
Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

W skład przedsiębiorstwa, jak już wzmiankowałem wchodzi majątek składający się między innymi z nabytych uprzednio środków trwałych, wyposażenia, praw niematerialnych, jak i środków obrotowych. Będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, przedsiębiorca wykorzystuje składniki przedsiębiorstwa do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, zgodnie ustawą o podatku od towarów i usług, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w poprzednich miesiącach, zawartego w fakturach zakupu składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa nie ulegnie zmianie przeznaczenie składników majątkowych wchodzących w jego skład, będą one zatem dalej wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. Zmieni się jedynie podmiot, któremu w związku z dalszym wykorzystywaniem składników przedsiębiorstwa do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku.

W myśl powołanej ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, zostaną opodatkowane w celu dokonania korekty, przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji zbywca przedsiębiorstwa, nie będzie zobowiązany do dokonania korekt uprzednio odliczonego podatku naliczonego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: